მონიტორინგი

ხარჯების ოპტიმიზირება.

ინციდენტების მართვა და მისი სწორი რეგისტრაცია.

ინჟინერ ტექნიკური პერსონალის ტრეინინგი და ტესტირება.