ტრენინგი და სწავლება

ტრეინინგი და სწავლება

Covid-19-თან დაკავშირებული ინსტრუქტაჟი.

ინსტრუქტაჟი სამუშაო პროცედურების, მანქანა-დანადგარების, სამუშაო ტექნიკისა და სამუშაო აღჭურვილობის უსაფრთხო გამოყენებისა და შეკეთების ინსტრუქციებისა და სახელმძღვანელოების შესახებ.

ინსტრუქტაჟი საგანგებო სიტუაციების, საევაკუაციო ღონისძიებების და მათი განხორციელების შესახებ.

ინსტრუქტაჟი არსებული საფრთხისა და რისკის, აგრეთვე მათი კონტროლის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ.

ინსტრუქტაჟი შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამართლებრივი და სხვა ნორმების და პრინციპების შესახებ.

სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, დამატებითი ინსტრუქტაჟების ჩატარება.

გაიგეთ მეტი ხელმისაწვდომი შრომის უსაფრთხოების კურსის შესახებ.