სრული აუთსორსი

სრული აუთსორსი

შრომის უსაფრთხოების დეტალური გეგმის შედგენა.

ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების დეტალური გეგმის შედგენა.

ევაკუაციის გეგმის შედგენა.

სამუშაო პროცესის სრული კონტროლი.

შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შედგენა.

დოკუმენტაციის წარმოება და კონტროლი.

რეკომენდაციის ვადები და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლი.

ინსტრუქციების ჩატარება საჭირო ინტერვალებით.

შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სანქციების და პრემიების სისტემის დანერგვა.

აკრედიტებული HSE სპეციალისტის სრული მომსახურებით.

შრომის უსაფრთხოების შეფასების პერიოდული ანგარიში.

ობიექტზე ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით.

ობიექტის მიწოდება კოლექტიური დაცვის საშუალებებით.