მონიტორინგი

მონიტორინგი

შრომის უსაფრთხოების დეტალური გეგმის შედგენა.

ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების დეტალური გეგმის შედგენა.

ევაკუაციის გეგმის შედგენა.

ტექნიკური აღჭურვილობის ოპერაციის დოკუმენტაციის შეფასება მწარმოებელ ქარხანასთან.

შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შედგენა.

შრომის უსაფრთხოების ხარჯების სწორად დაგეგმვა და ოპტიმიზაცია.

შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სანქციების და პრემიების სისტემის დანერგვა.

თანამშრომელთა ქცევის შეფასების სისტემის განხორციელება.

ინსტრუქციების ჩატარება საჭირო ინტერვალებით.

შრომის უსაფრთხოების შეფასების პერიოდული ანგარიში.

აკრედიტებული HSE სპეციალისტის ვიზიტები საჭირო დროში.