გარემოს დაცვა

გარემოს დაცვა

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება.

ატმოსფერულ ჰაერში ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები.

ნარჩენების მართვის გეგმა.

ზედაპირლ და ჩამდინარე წყლებში ზღვრულად დასაშვები ნორმები.

ხე / ტყის ტაქსაცია.

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მართვის გეგმა.

ხმაურის მართვის გეგმა.

გრუნტის წყლების მართვის გეგმა.

ინსტრუქციების ჩატარება საჭირო ინტერვალებით.

მდგომარეობის შეფასების პერიოდული ანგარიში.

აკრედიტებული HSE სპეციალისტის ვიზიტები საჭირო დროში.